Ανακοιν?σει?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 12 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ?Απ?κτηση Ακαδημα?κ?? Διδακτικ?? Εμπειρ?α? σε Ν?ου? Επιστ?μονε? Κατ?χου? Διδακτορικο? 2020 – 2021?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 12 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ?Απ?κτηση Ακαδημα?κ?? Διδακτικ?? Εμπειρ?α? σε Ν?ου? Επιστ?μονε? Κατ?χου? Διδακτορικο? 2020 – 2021 στο Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν? (Κωδ.

Δελτ?ο Τ?που

Δελτ?ο Τ?που / 19.2.2021

Συγκρ?τηση Ειδικο? Συμβουλ?ου Σπουδ?ν (Ε.ΣΥ.Σ.) τη? Σχολ?? Θετικ?ν Επιστημ?ν.

Συγκρ?τηση Ειδικο? Συμβουλ?ου Σπουδ?ν (Ε.ΣΥ.Σ.) τη? Σχολ?? Θετικ?ν Επιστημ?ν.

Επισυναπτ?μενα: 
Δελτ?ο Τ?που

Δελτ?ο Τ?που / 12.2.21

Σελ?δε?